Personuppgiftspolicy


Personuppgiftspolicy

Rackethallen inhämtar, behandlar och sparar personuppgifter, namn, adress, telefonnummer, mailadress och i vissa fall även personnummer. Syftet är att kunna kontakta Dig, skriva avtal, fakturera och skapa inloggning till bokningssystemet. 

Vi tillämpar gällande lagstiftning vid behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter är dels för att vi skall kunna hålla vår del av avtal dels för att vi enligt gällande lagstiftning är skyldiga att spara behandlade personuppgifter under viss tid.

I bokningssystemet sparas uppgifterna i 5 år och personuppgifter som har samband med redovisning och fakturering sparas i enlighet med bestämmelserna i gällande bokföringslag. Övriga uppgifter sparas så länge Du är kund hos Rackethallen och därefter i 12 månader.

Rackethallen delar inte inhämtade personuppgifter

Personaluppgiftsansvarig är Rackethallen på Hammarö AB, 556247-1903, Hantverksvägen 12, 663 34 Skoghall.

Du har rätt att begära ut information om vilka uppgifter om Dig som lagrats. Du kan även begära rättelse och även att vi begränsar behandlingen. Detta kan Du göra antingen via telefon 054-510250 eller via mail info@rackethallenhammaro.se

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS OCH GRUND TILL BEHANDLING

Kundförhållande och administration, redovisning

Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundförhållanden och för att uppfylla de krav bokförings- och skattelagstiftningen uppställer. Uppgifterna används för att fakturera för köpta tjänster, tennis-och badmintonkontrakt, bokade strötider, gymkort m.m. Dessutom är uppgifterna nödvändiga för att kunna fullgöra Rackethallens skyldigheter gentemot kunderna.

Ändamål

Arkivering av räkenskapsinformation

Uppgifter

Namn och adress

Laglig grund

Bokförings- och skattelagar

Lagringstid

7år

Bokning av Speltider i online systemet

Uppgifter
Namn, adress, tel.nr., mejl
Laglig grund

Fullgöra avtal om tids bokning

Lagringstid

5år

Registrering av gym kunder i låssystem

Uppgifter
Namn
Laglig grund

Fullgöra avtal om gymkort

Lagringstid

Den tid gymkort är gällande

Mailregister för kontraktskunder tennis och badminton, kontraktshandlingar

Uppgifter

Namn, mail, adress, tel. nr.

Laglig grund

Fullgöra åtagande enligt kontrakt

Lagringstid

Den tid kontrakt är gällande

Registerblankett gymkunder

Uppgifter

Namn, mail, adress, tel. nr.

Laglig grund

Fullgöra avtal om gymkort

Lagringstid

Den tid gymkort är gällande

INHÄMTADE UPPGIFTER

De personuppgifter Rackethallen hanterar är i de flesta fall personuppgifter som  kunderna själva lämnat i samband med kontraktsskrivning, bokning av speltider eller köp av träningskort.

DELNING AV INHÄMTADE PERSONUPPGIFTER

Rackethallen delar inte inhämtade personuppgifter. Inhämtade personuppgifter används enbart i den egna verksamheten.

INCIDENTER

Vid ev. incidenter skall, om det inte är osannolikt att incidenten medför risk för enskildas fri- och rättigheter, anmälas till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar. Om incidenten kan leda till att personer utsätts för allvarliga risker skall de registrerade informeras om händelsen.

DINA RÄTTIGHETER

Tillgång till dina uppgifter 
Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig.

Begära rättelse
Du har rätt att begära att felaktigt registrerade uppgifter om Dej rättas.

Invändning och begränsning
Du har rätt att framföra invändning mot Rackethallens behandling av Dina personuppgifter och även begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas.

Återkalla samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla ett eventuellt samtycke till behandling av Dina uppgifter.

KLAGOMÅL

Om Du är missnöjd med Rackethallens behandling av Dina personuppgifter har Du rätt att kontakta Datainspektionen och framföra Dina klagomål.

RADERING

Du har under vissa omständigheter rätt att få de uppgifter som registrerats om Dej raderade. Ett exempel på när denna rätt ej gäller är då Rackethallen enligt lag är skyldig att bevara uppgifterna under en längre tid.